( طرح و اجرای سقف عرشه فولادی steel deck design&perform )

طراحی و اجرای سازه ساختمان با سقف عرشه فولادی ویژه کارفرمایان،دفاتر فنی و شرکت های مشاور.

- نقشه های محاسباتی و اجرایی

- دفترچه محاسبات

- چک لیست زلزله

- لیستوفر

(طراحی ساختمان با رعایت کلیه نکات اجرایی حین ساخت)

(طراحی ساختمان با رعایت حداقل پرت و دور ریز مصالح)

(مشاوره رایگان در اصلاح نقشه های معماری به جهت صرفه اقتصادی کارفرما)

(مشاوره رایگان در اصلاح نقشه های معماری به جهت امور اجرایی حین ساخت)

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سازه محاسب  | 

طراحی سازه ساختمان های فولادی ویژه کارفرمایان،دفاتر فنی و شرکت های مشاور.

- نقشه های محاسباتی و اجرایی

- دفترچه محاسبات

- چک لیست زلزله

- لیستوفر

(طراحی ساختمان با رعایت کلیه نکات اجرایی حین ساخت)

(طراحی ساختمان با رعایت حداقل پرت و دور ریز مصالح)

(مشاوره رایگان در اصلاح نقشه های معماری به جهت صرفه اقتصادی کارفرما)

(مشاوره رایگان در اصلاح نقشه های معماری به جهت امور اجرایی حین ساخت)

طراحی و اجرای ساختمان با سقف کرومیت

طراحی و اجرای ساختمان با سقف عرشه فولادی

طراحی و اجرای ساختمان حاوی دیوار برشی فولادی

طراحی و اجرای ساختمان با اتصالات پیچ و مهره ای

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سازه محاسب  | 

طراحی سازه ساختمان های بتنی ویژه کارفرمایان،دفاتر فنی و شرکت های مشاور.

- نقشه های محاسباتی و اجرایی

- دفترچه محاسبات

- چک لیست زلزله

- لیستوفر

(طراحی ساختمان با رعایت کلیه نکات اجرایی حین ساخت)

(طراحی ساختمان با رعایت حداقل پرت و دور ریز مصالح)

(مشاوره رایگان در اصلاح نقشه های معماری به جهت صرفه اقتصادی کارفرما)

(مشاوره رایگان در اصلاح نقشه های معماری به جهت امور اجرایی حین ساخت)

طراحی و اجرای ساختمان با سقف کرومیت

طراحی و اجرای ساختمان با سقف عرشه فولادی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سازه محاسب  | 

طراحی سازه ساختمان های صنعتی(سوله) ویژه کارفرمایان،دفاتر فنی و شرکت های مشاور.

- نقشه های محاسباتی و اجرایی

- دفترچه محاسبات

- چک لیست زلزله

- لیستوفر

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سازه محاسب  | 

اعمال مهندسی ارزش،اصلاح و بهینه سازی طراحی سازه ساختمان های بتنی ویژه کارفرمایان،دفاتر فنی و شرکت های مشاور.

- اصلاح فایل محاسباتی etabs,safe ضمن رعایت کلیه ضوابط آئین نامه ای

- اصلاح نقشه های محاسباتی و اجرایی ضمن رعایت کلیه ضوابط آئین نامه ای

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سازه محاسب  | 

اعمال مهندسی ارزش،اصلاح و بهینه سازی طراحی سازه ساختمان های فولادی ویژه کارفرمایان،دفاتر فنی و شرکت های مشاور.

- اصلاح فایل محاسباتی etabs,safe ضمن رعایت کلیه ضوابط آئین نامه ای

- اصلاح نقشه های محاسباتی و اجرایی ضمن رعایت کلیه ضوابط آئین نامه

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سازه محاسب  |