( گروه سازه محاسب : طرح و اجرای مقاوم سازی - ژاکت بتنی ، ژاکت فلزی ، الیاف FRP ، کاشت میلگرد )
طرح مقاوم سازی سازه با استفاده از الیاف FRP
طرح مقاوم سازی سازه با استفاده از ژاکت بتنی
طرح مقاوم سازی سازه با استفاده از ژاکت فلزی
طرح مقاوم سازی سازه با استفاده از دیوار برشی
طرح مقاوم سازی فونداسیون

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه سازه محاسب  | 

اجرای مقاوم سازی سازه با استفاده از الیاف FRP
اجرای مقاوم سازی سازه با استفاده از ژاکت بتنی
اجرای مقاوم سازی سازه با استفاده از ژاکت فلزی
اجرای مقاوم سازی سازه با استفاده از دیوار برشی
اجرای مقاوم سازی فونداسیون

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه سازه محاسب  | 

گروه سازه محاسب طراح و مجری مقاوم سازی ساختمان :
مقاوم سازی سازه با استفاده از الیاف FRP
مقاوم سازی سازه با استفاده از ژاکت بتنی
مقاوم سازی سازه با استفاده از ژاکت فلزی
مقاوم سازی سازه با استفاده از دیوار برشی
مقاوم سازی فونداسیون
کاشت میلگرد
فروش الیافFRP
فروش رزین اپوکسی
فروش چسب کاشت میلگرد
 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه سازه محاسب 

FRP-Analysis Download

دانلود برنامه FRP-Analysis

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه سازه محاسب  | 

پرسش های متداول:
در مقاوم سازی، از الیاف FRP در چه مواردی استفاده میشود؟
1-تقویت خمشی و برشی تیرهای بتن مسلح
2-تقویت فشاری،خمشی و برشی ستون های بتن مسلح
3-تقویت خمشی و برشی دیوار برشی بتن مسلح
4-تقویت دال بتنی
5-تقویت میانقاب
6-تقویت لوله های انتقال
در مقاوم سازی، از کاشت میلگرد در چه مواردی استفاده میشود؟
1-تقویت فونداسیون
2-اجرای ژاکت بتنی
3-اجرای ژاکت فلزی
4-کاشت ستونچه
در مقاوم سازی، از ژاکت بتنی در چه مواردی استفاده میشود؟
1-تقویت ستون
2-تقویت تیر
3-تقویت دیوار برشی
در مقاوم سازی، از ژاکت فلزی در چه مواردی استفاده میشود؟
1-تقویت ستون
2-تقویت تیر
3-تقویت دیوار برشی
در مقاوم سازی دال بتنی از چه روشی استفاده میشود؟
1-الیاف FRP
2-تیرک فلزی
3-تیرک بتنی
آئین نامه مقاوم سازی با استفاده از الیاف FRP کدام آئین نامه است؟
1-نشریه 345 ایران
2-آئین نامه ISIS کانادا
3-آئین نامه ACI 440-2R-08 آمریکا
نشریه  توضیح انواع روش های مقاوم سازی کدام نشریه است؟
نشریه 524 ایران
برنامه کامپیوتری محاسبات FRP چیست؟
در محاسبه  میزان افزایش مقاومت خمشی و برشی تیرها و میزان افزایش مقاومت فشاری ستون به وسیله FRP میتوان از برنامه FRP-ANALYSIS شرکت سیکا استفاده نمود.
آیا به وسیله محصورشدگی(Confinement) ستون بتن مسلح با استفاده از الیاف FRP مقاومت خمشی ستون نیز افزایش میابد؟
بله،بر طبق آئین نامه ACI 440-2R-08 ، البته در صورت قرار داشتن ستون در ناحیه کنترل فشار.
به جهت تقویت کمبود میلگرد فشاری در پائین تیر در ناحیه کششی،آیا میتوان از الیاف FRP در زیر تیر استفاده نمود؟
خیر،به این دلیل که FRP در فشار کار نمیکند،ولی میتوان با اضافه نمودن الیاف FRP در بالای تیر نیاز به آرماتور فشاری را کاهش داد و به جواب مطلوب رسید ، در غیر اینصورت باید به سراغ دیگر روش های مقاوم سازی رفت.
آیا به جهت کاهش خیز تیر و دال، میتوان از الیاف FRP  استفاده نمود؟
بله
آیا به جهت تقویت خمشی تیرهای دارای خیز زیاد، میتوان از الیاف FRP  استفاده نمود؟
خیر،بهتر است از روش های دیگر استفاده نمود.
به جهت بررسی عملکرد غیر خطی دیوار برشی بتنی از چه برنامه ای میتوان استفاده نمود؟
Perform-3d;idarc-2d
در مقاوم سازی خمشی تیرها از چه نوع الیاف FRP استفاده میشود؟
از الیاف کربنFRP
 آیا استفاده از الیاف FRP سبب افزایش سختی کل سازه میشود؟
خیر،الیاف FRP سبب افزایش مقاومت و شکل پذیری المان ها میشوند.
برای مقاوم سازی سازه در برابر تغییر مکان نسبی یا مطلق ساختمان استفاده از FRP ممکن میباشد؟
خیر،میبایست از سیستم مهاربندی(دیوار برشی و...) به جهت افزایش سختی سازه استفاده نمود.
ضخامت،مقاومت کششی ، مدول الاستیسیته و کرنش نهایی الیاف FRP چقدر است؟
میبایست به دیتاشیت الیاف FRP مورد نظر مراجعه نمود.
الیاف FRP چه نقشی در مقاوم سازی  سازه هایی همچون سیلو های بتنی دارد؟
در سیلوها و یا سازه هایی شبیه به آن مود خرابی غالب مود جاری شدن میلگردها در کشش در پای سازه میباشد و یا در صورت پایین بودن مقاومت فشاری بتن،مود خرابی خرد شدگی فشاری بتن میباشد که در هر دو صورت الیاف FRP سبب افزایش ظرفیت کششی سازه و یا افزایش ظرفیت فشاری سازه میشود.
تا چه میزان میتوان مقاومت خمشی تیر را با الیاف FRP افزایش داد؟
تا هر میزان که روابط محاسباتی جواب میدهد و صرفا بهتر است در افزایش ظرفیت خمشی تیرهای دارای خیز نامناسب از الیاف FRP استفاده نشود.
از لحاظ اقتصادی استفاده از الیاف کربن FRP مناسب تر است یا الیاف شیشه FRP ؟
الیاف شیشه FRP اقتصادی تر از نوع کربن هست بشرط  آنکه در المان مورد نظر قابلیت استفاده داشته باشد برای مثال در مقاوم سازی خمشی تیر از الیاف شیشه استفاده نمیگردد.
از چه چسب اپوکسی در هنگام نصب الیاف FRP استفاده نمائیم؟
میبایست به دیتاشیت الیاف FRP مورد نظر مراجعه نمود.
عمق نفوذ میلگرد در کاشت میلگرد چگونه محاسبه میشود؟
بستگی به چسب کاشت میلگرد مورد استفاده دارد.
 چسب کاشت میلگرد متداول در ایران کدامند؟
هیلتی،کالم،ممو،اس تی سی و خمیر کاشت آبادگران
برای ترمیم ترک دال بتنی چه روشی مناسب تر هست؟
بستگی به ترک و دلیل اتفاق افتادن آن دارد و معمولا در صورت فعال نبودن ترک(استاتیک) میتوان با استفاده از تزریق اپوکسی درون ترک  و سپس نصب الیاف کربن FRP  در نواحی ترک و نواحی حاصل از محاسبات با نظر طراح مقاوم ساز نسبت به تقویت دال استفاده نمود.
در مورد ستونی که مقاومت فشاری بتن ستون مقدار کمی کمتر از میزان مفروض در محاسبات است و نیاز به مقاوم سازی دارد،چه باید کرد؟
میبایست پس از انجام محاسبات(ارزیابی عملکرد) تصمیم گیری شود ولی معمولا میتوان از الیاف FRP در این مورد استفاده نمود.

در مورد ستونی که مقاومت فشاری بتن ستون بمراتب کمتر از میزان مفروض در محاسبات است و نیاز به مقاوم سازی دارد،چه باید کرد؟
میبایست پس از انجام محاسبات(ارزیابی عملکرد) تصمیم گیری شود ولی معمولا در این مورد نمیتوان از الیاف FRP  استفاده نمود و استفاده از ژاکت بتنی همراه با بتن SCC پیشنهاد میگردد.
در مورد ستونی که ضعف خمشی ستون مقدار کمی کمتر از میزان مفروض در محاسبات است و نیاز به مقاوم سازی دارد،چه باید کرد؟
معمولا میتوان از الیاف FRP در این مورد استفاده نمود.

در مورد ستونی که ضعف خمشی ستون مقدار بمراتب کمتر از میزان مفروض در محاسبات است و نیاز به مقاوم سازی دارد،چه باید کرد؟
معمولا در این مورد نمیتوان از الیاف FRP  استفاده نمود و  استفاده از ژاکت فلزی یا بتنی پیشنهاد میگردد.

در مورد ستونی که مقاومت فشاری بتن ستون و ضعف خمشی ستون مقدار کمی کمتر از میزان مفروض در محاسبات است و نیاز به مقاوم سازی دارد،چه باید کرد؟
میبایست پس از انجام محاسبات(ارزیابی عملکرد) تصمیم گیری شود ولی معمولا میتوان از الیاف FRP در این مورد استفاده نمود.

در مورد ستونی که مقاومت فشاری بتن ستون و ضعف خمشی ستون بمراتب کمتر از میزان مفروض در محاسبات است و نیاز به مقاوم سازی دارد،چه باید کرد؟
استفاده از ژاکت بتنی همراه با بتن SCC به عنوان یک راهکار پیشنهاد میگردد.
مشاهده گردیده ساختمانی اسکلت فلزی به دلیل خطای اجرایی و محاسباتی پس از اجرای سقف به دلیل کم بودن مساحت هر سقف و زیاد بودن ارتفاع سازه دچار لرزش شدید(غیر طبیعی و معمول نسبت به ساختمان های در حین ساخت دیگر) میباشد،در این مورد چه باید کرد؟
نیاز به انجام محاسبات و تشخیص دلیل و مرتفع کردن آن بر طبق محاسبات دارد ولی به عنوان یک راهکار میتوان با اضافه نمودن دیوار برشی بتنی و جانمایی آنها بر طبق محاسبات، و استفاده از تری دی پنل به عنوان میانقاب مشکل را رفع کرد.
در ساختمان بتنی به دلیل اشتباه قالبند، آویز یک تیر دو سانتیمتر کمتر از مقدار مندرج در نقشه، اجرا شده است،برای مقاوم سازی چه باید کرد؟
نیازی به مقاوم سازی ندارد(طراحی با بررسی عملکرد متفاوت است و ساختمانی ممکن است در طراحی جواب ندهد ولی در ارزیابی نیازی به مقاوم سازی دیده نشود).
معادل واژه بهسازی در انگلیسی چیست؟
rehabilitation

معادل واژه مقاوم سازی در انگلیسی چیست؟

retrofit
معادل واژه آسیب پذیری در انگلیسی چیست؟
vulnerability

مود خرابی معمول در ساختمان های بتن مسلح در حین زلزله چیست؟

ستون کوتاه
برای مدلسازی غیر خطی دیوار برشی بتنی در ساختمان بتنی چه برنامه ای پیشنهاد میگردد؟

idarc-2d

برای مدلسازی غیر خطی دیوار برشی بتنی در ساختمان فولادی چه برنامه ای پیشنهاد میگردد؟

perform-3d
در ساختمان بتنی به دلیل خطای محاسباتی و وجود تعداد کم دیوار برشی، دیوارهای برشی موجود  شدیدا در برش جواب نمیدهند(ضعف دارند)،چگونه میتوان مشکل را حل نمود؟
با لحاظ ملاحظات معماری،با اضافه نمودن دیوار برشی جدید در قسمت های دیگر ساختمان.

در ساختمان بتنی به دلیل خطای محاسباتی ، دیوارهای برشی موجود مقدار کمی در برش جواب نمیدهند(ضعف دارند)،چگونه میتوان مشکل را حل نمود؟
معمولا با تقویت برشی دیوار موجود با استفاده از الیاف FRP میتوان به نتیجه رسید.

در حین اجرای اسکلت ، در ساختمان فلزی به دلیل خطای محاسباتی(کم بودن ضخامت ورق ستون) ، یک ستون باکس(متشکل از چهار ورق) موجود از لحاظ محاسباتی مقداری در تحمل بار محوری(فشاری) ضعف دارد و ناظر ساختمان دستور مقاوم سازی داده است ،چگونه میتوان اقدام به مقاوم سازی نمود؟

معمولا با اضافه نمودن چهار نبشی(حاصل از محاسبات) در چهار گوشه( کنج) ستون باکس میتوان به نتیجه رسید با توجه به این نکته که در حین مقاوم سازی ستون میبایست با لحاظ تدابیری تا جای ممکن بار وارد بر ستون را کاهش داد.
در حین اجرای اسکلت ، در ساختمان فلزی به دلیل خطای محاسباتی(کم بودن بعد ستون) ، یک ستون باکس(متشکل از چهار ورق) موجود از لحاظ محاسباتی مقداری در تحمل خمش ضعف دارد و ناظر ساختمان دستور مقاوم سازی داده است ،چگونه میتوان اقدام به مقاوم سازی نمود؟
معمولا با اضافه نمودن دو پلیت(حاصل از محاسبات) میتوان به نتیجه رسید با توجه به این نکته که در حین مقاوم سازی ستون میبایست با لحاظ تدابیری تا جای ممکن بار وارد بر ستون را کاهش داد.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه سازه محاسب  | 

اجرای کاشت میلگرد در تقویت فونداسیون، اجرای ژاکت فلزی و بتنی ، کاشت ستونچه و... با استفاده از چسب های متداول و استاندارد از قبیل هیلتی،کالم،ممو،اس تی سی و...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه سازه محاسب  | 

طرح و اجرای مقاوم سازی با استفاده از الیاف FRP .

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه سازه محاسب  |